Termes i Condicions

usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús de el portal

https://proteina-ou.com / proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a OUFIL OVOPRODUCTOS SL o de tercers als quals l'USUARI pot tenir accés . L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que OUFIL OVOPRODUCTES SL Ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de OUFIL OVOPRODUCTOS SL de seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

OUFIL OVOPRODUCTES SL Es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, OUFIL OVOPRODUCTOS SL no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris a la seva web a través de qualsevol eina de participació.   

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de OUFIL OVOPRODUCTOS SL   Per si o com a cessionària d'aquests i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de OUFIL OVOPRODUCTES SL

L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització de el lloc web i / o els seus continguts.

OUFIL OVOPRODUCTES SL No es responsabilitza el possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. OUFIL OVOPRODUCTES SL es exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. OUFIL OVOPRODUCTES SL es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.  

Exclusió de garanties i responsabilitat

OUFIL OVOPRODUCTES SL No es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 

modificacions

OUFIL OVOPRODUCTES SL Es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom de l'domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, OUFIL OVOPRODUCTOS SL No exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas OUFIL OVOPRODUCTOS SL Assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.   

Dret d'exclusió

OUFIL OVOPRODUCTES SL Es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús. 

Direcció oficina i fàbrica: Oufil Ovoproductes SL cif B17590365

C / Onyar 115, Polígon Industrial Polingesa   17457 Riudellots de la Selva - Girona

Tel: 972.460.180 Mòbil: 625 · 457 · 919

FACEBOOK: https://www.facebook.com/PROU.NUTRITION

TWITTER: https://twitter.com/Prou_nutrition

Instagram: https://www.instagram.com/prou.nutrition/

info@proteina-ou.com

pedidos@proteina-ou.com

09/04/2020