Política de privacitat

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Oufil Ovoproductes S.L., amb CIF: B-17590365 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

1.- Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Oufil Ovoproductes S.L.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de Oufil Ovoproductes S.L. amb domicili c/Onyar 115, Polígon Industrial Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a Oufil Ovoproductes S.L. és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Oufil Ovoproductes S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Oufil Ovoproductes S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a Oufil Ovoproductes S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Oufil Ovoproductes S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a Oufil Ovoproductes S.L..

Cessió de dades a tercers

Oufil Ovoproductes S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a c/Onyar 115, Polígon Industrial Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona o a l'email: info@pr-ou.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de Oufil Ovoproductes S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

2.- Canvis en la present política de privadesa

Oufil Ovoproductes S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En tal suposits, Oufil Ovoproductes S.L.,anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s'entendrà que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a c/Onyar 115, Polígon Industrial Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona o a l'email: info@pr-ou.com.